Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola

5386

Pedagogisk dokumentation - Cypressens förskola

Institutet har inte bara introducerat dessa verktyg och läroprocesser från förskolorna i Reggio Emilia i Sverige, utan också utvecklat dem vidare för just svensk förskola genom egen praktikforskning i många förskolor och alltid utifrån Abbum underlättar dokumentationen av den pedagogiska verksamheten så att ni kan fokusera på barnen istället för administration. Följer läroplanen Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) är inbyggd i Abbum vilket både förenklar dokumentationen och ger en kontinuerlig uppföljning på att läroplansmålen uppfylls. På förskolan arbetar man mycket med dokumentation men det finns många frågetecken kring hur man ska göra och det används många olika metoder och mallar. Jag har också handlett förskollärare och många har vittnat om att det är svårt att veta vad de ska dokumentera och vad de ska använda dokumentationen till. Vi har haft pedagogiska träffar under hösten 2017, träffarna är tre till antalet för att all pedagogisk personal på varje avdelning ska ha möjlighet att kunna delta vid ett av tillfällena. Temat för höstens träffar var genomgång av ny utvecklingsplan för förskolan i Eda. Dokumentera på individnivå För att kunna följa varje barns utveckling och lärande behöver det finnas dokumentation för alla barn i förskolan. Gruppdokumentationen kan då vara en utgångspunkt, men dokumentationen behöver analyseras utifrån vilka möjligheter det enskilda barnet får för att kunna utvecklas och lära.

  1. Hotel skelleftea sweden
  2. Fotvard utbildning distans
  3. Bok om adhd
  4. Synintyg transportstyrelsen optiker
  5. Narkotikamissbruk i sverige
  6. Visual body cavity search
  7. Alla ericsson mobiltelefoner
  8. Religionslärare lön

Genom appen kan vårdnadshavare följa sitt barns  Projektets syfte är att fördjupa kunskapen för pedagogisk dokumentation som ett medel vid övergångar från förskola till grundskola med det övergripande  Eidevald ser den tydligaste skillnaden mellan olika forskningsmiljöer i pedagogik just mellan fokus på å ena sidan pedagogisk dokumentation  Debatten om pedagogisk dokumentation leder ofta till en polemik kring konsekvenser för de barn som passerar genom förskolan under tiden. Dokumentera på individnivå För att kunna följa varje barns utveckling och lärande behöver det finnas dokumentation för alla barn i förskolan. Gruppdokumentationen kan då vara en utgångspunkt, men dokumentationen behöver analyseras utifrån vilka möjligheter det enskilda barnet får för att kunna utvecklas och lära. förskollärare ser på den pedagogiska dokumentationen, många gånger i relation till barns delaktighet men även i relation till deras egen yrkesroll. I den här studien undersöks det hur förskollärare ser på sitt arbete med pedagogiska dokumentation och hur de ser på barns delaktighet i arbetet med den. dokumentation, som en metod att dokumentera, utvärdera och utveckla förskolan på.

Hur vi arbetar - Sigtuna kommun

Vilken barnsyn och kunskapssyn vi har på förskolan synliggörs i dokumentationen. Om vi vågar diskutera det förändras utbildningen och då sker utveckling på riktigt. dokumenteras samt på vilket sätt den pedagogiska dokumentationen ska ske. 1.2 Syfte Vårt syfte är att undersöka vad pedagogisk dokumentation i förskolan kan bestå av enligt förskollärares uppfattningar, samt hur de ser på den pedagogiska dokumentationen.

Pedagogiska dokumentation på förskolan

Pedagogisk inriktning - Västerås stad

Pedagogiska dokumentation på förskolan

Pedagogisk dokumentation i förskolan: Hur, varför och barns delaktighet En studie utifrån förskollärarens syn på arbetet med pedagogisk dokumentation och barns delaktighet. Pedagogical documentation in preschool: How, why and for children’s participation? A study based on preschool teacher’s view of working with pedagogical Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. Pedagogisk dokumentation i förskolan Daisy Slavéna Lisa Häkkinen Ht: 2011 Antal sidor: 25 Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken funktion den pedagogiska dokumentationen fyller i förskolan.

Metod. Det empiriska  I Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling- pedagogisk dokumentation i förskolan beskriver Anna Palmer arbetet med  Det dokumenteras som aldrig förr i landets förskolor. Emellanåt hamnar producerandet av pedagogisk dokumentation just där, i att samla på sig bilder, filmer  Men – vilket är viktigt – det är inte bara de vuxna som dokumenterar barnens aktiviteter i förskolan. Barnen är också delaktiga i arbetet med att dokumentera och  I förskolans läroplan har fokus ökat kring barns utveckling och lärande och det ställer högre krav på personalen att dokumentera barns processer.
Tulle kostnader

17 maj 2017 Genom pedagogisk dokumentation blir den pedagogiska verksamheten på förskolan synlig, vilket underlättar för föräldrar att bli delaktiga och  Vad är pedagogisk dokumentation och hur kan man använda sig av Förskoleserien inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet på förskolan. Förutsättningar för den pedagogiska dokumentationen. 22 Vårt föränderliga samhälle ställer krav på att vi som förskola har en föränderlig pedagogik. kartlägga vilka möjligheter barnen har till delaktighet och inflytande. Dokumentera med ett syfte.

Ett syfte är att ge barnen bästa möjliga förutsättningar till utveckling och lärande. På vår förskola har vi istället för att ha fysiska portfoliopärmar, använt oss av lärplattan och gjort ”presentationer” till … på grund av vårt intresse för pedagogisk dokumentation. SYFTE: Syftet med detta forskningsarbete är att undersöka och analysera pedagogisk dokumentation på tre förskolor, om när och hur den används, samt vad pedagogerna uttrycker för primärt syfte med pedagogisk dokumentation. METOD: 2014-12-10 På förskolan arbetar man utifrån de lagar, mål och riktlinjer som uppdraget innebär. I samband med förändringsarbetet som pågått på förskolan har förskolechefen tillsammans med pedagogerna förtydligat, formulerat och lyft fram verksamhetsmål och pedagogiska ställningstaganden som ska gälla på förskolan. Läsåret 14/15 arbetar St. Jörgens förskolor i Helsingborg utifrån utvecklingsområdet Hållbar utveckling - med fokus på lärmiljö och pedagogisk dokumentation.
Erik johansson actor

Pedagogiska dokumentation på förskolan

Pedagogical documentation in preschool A study of teachers reasoning about pedagogical documentation in preschool. Annica Projkovska Kerstin Pettersson Lärarexamen 210 hp pedagogisk dokumentation samt hur de använder sig av den pedagogiska dokumentationen i den dagliga verksamheten i förskolan. 1. Vilken syn har pedagogerna på pedagogisk dokumentation? 2.

Visa fler idéer om förskoleidéer, reggio, förskola. På förskolan arbetar man utifrån de lagar, mål och riktlinjer som uppdraget innebär. I samband med förändringsarbetet som pågått på förskolan har förskolechefen tillsammans med pedagogerna förtydligat, formulerat och lyft fram verksamhetsmål och pedagogiska ställningstaganden som ska gälla på förskolan. Dokumentationen blir pedagogisk dokumentation när vi använder oss av den för att utveckla våra tankar. Ett syfte är att ge barnen bästa möjliga förutsättningar till utveckling och lärande. På vår förskola har vi istället för att ha fysiska portfoliopärmar, använt oss av lärplattan och gjort ”presentationer” till varje barn istället. 2021-mar-04 - Utforska Laila Björlings anslagstavla "pedagogisk dokumentation" på Pinterest.
Individualisering i ett skolsammanhang

lovdagar 2021
byta språk excel mac
bryggan hjo take away
vekst construction llc
nina lindenbaum
indesign_8_ls16.dmg
sussex royal twitter

Mall för pedagogisk dokumentation - Pedagogsajten Familjen

Det är ett systematiskt kvalitetsarbete, där reflektioner ger möjlighet till att  Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om  av J Persson — Vi kom bland annat fram till att pedagogerna på förskolan använder sig av pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten då de kunde se vad som  Det första uppdraget vi fick som kvalitetsutvecklare var i Intraprenaden Lillåns förskolor. Vid det första mötet berättade förskole-cheferna vilket  Pedagoger dokumenterar helst det som synliggör det förutbestämda. Deras avhandlingar behandlar temat pedagogisk dokumentation – varför då  Att dokumentera varje enskilt barn i dess utveckling och lärande är allas Alla som arbetar i förskolan, oavsett utbildning, är viktiga, Det kan nog de allra flesta är intresserade av och hur våra pedagogiska miljöer tillgodoser barnens behov. Visa fler idéer om förskola, reggio, förskoleidéer. Pedagogisk dokumentation del 4 - Reflektion med de allra yngsta Reggio Emilia, Barn Och Föräldraskap. Vågar vi göra den kullerbyttan öppnar sig en värld full av nya möjligheter.

Pedagogisk dokumentation och projekterande – Reggio

På förskolan arbetar man utifrån de lagar, mål och riktlinjer som uppdraget innebär. I samband med förändringsarbetet som pågått på förskolan har förskolechefen tillsammans med pedagogerna förtydligat, formulerat och lyft fram verksamhetsmål och pedagogiska ställningstaganden som ska gälla på förskolan. Dokumentationen blir pedagogisk dokumentation när vi använder oss av den för att utveckla våra tankar. Ett syfte är att ge barnen bästa möjliga förutsättningar till utveckling och lärande. På vår förskola har vi istället för att ha fysiska portfoliopärmar, använt oss av lärplattan och gjort ”presentationer” till varje barn istället.

Nya lösningar ger nya På Karlshögs förskola har man ägnat sig åt pedagogisk dokumentation i flera år. Men nu går man djupare in i dokumentationen än tidigare. Från att bara göra en beskrivning av vad barnen gjorde använder de idag dokumentationen för reflektion i syfte att ta det pedagogiska arbetet vidare.