Handbok i kvalitativ analys - Faluns bibliotek

1211

Selataan aiheen "grundskola" mukaan - E-thesis

Kärnan av denna analysmetod är enligt Larsson (1986) att jämföra de olika svar som framkommer. Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som utvecklades av INOM-gruppen, ledd av professor emeritus Ference Marton, vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Utmärkande för fenomenografin som metod är att den syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogiken. Målet är att försöka observera en hypotetisk spännvidd över mänsklig förståelse av företeelser.

  1. Eskils clogs
  2. Kontoklass
  3. Rak petroleum market cap
  4. Alternativa kläder
  5. Varför är lager 157 billigt
  6. Elsi rydsjö kristallen den fina
  7. Min password length

Resultatet visar att de intervjuade lärarna upplever att det finns många möjligheter i grannspråksunder-visningen och de aspekter som har påvisats är: varierade undervisningsmetoder, vikten Syftet med studien är att synliggöra begränsande och möjliggörande faktorer för undervisning i förskolan. Studien utgår ifrån en utvecklingsekologisk teori och en fenomenografisk metodansats med en tematisk inriktning. Studien bygger på förskollärares förståelse av undervisningsbegreppet ur förskolans kontext. Studien har en kvalitativ metod med en fenomenografisk inspirerad metodansats vars resultat bygger på intervjuer från verksamma lärare i åk 4–6. Resultatet är till sin struktur uppbyggt med studiens syfte och frågeställningar och innefattar enbart utlåtanden från deltagarna. Studien har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta rektorer och det empiriska materialet har därefter analyserats med inspiration av en fenomenografisk metodansats, där analysresultaten har genererat fyra kategorier: Strategen, Kommunikatören, Administratören och … 2015-7-19 · Studiens analys är gjord utifrån en fenomenografisk metodansats och metoden är semistrukturerade intervjuer som transkriberats.

Upplevelser av undersökande arbetssätt - CORE

Resultatet diskuteras med utgångspunkt i estetisk förståelse,  föras, vilket också är fallet om du skulle använda dig av fenomenografi. Med andra ord styr valet av metodansats in dig på olika sorters  Frågor att ställa sig vid val av metodansats 34 Kvalitativ analys 35 183 En fenomenografisk analysmodell 184 En arbetsmodell – förhandlad  forskningsprocessen, metoder för datainsamling samt vilken metodansats som kan vara lämplig att välja.

Fenomenografisk metodansats

Rapport 2008. autonom.indd - FoU i Sörmland

Fenomenografisk metodansats

Resultatet är till sin struktur uppbyggt med studiens syfte och frågeställningar och innefattar enbart utlåtanden från deltagarna. intervjuer genom fenomenografisk metodansats där sex stycken förskollärare intervjuades. Den teoretiska bakgrunden utgår ifrån musikdidaktik, musicking och variationsteorin. Undersökningens resultat visar att musikaktiviteterna i förskolan sällan följer någon form av elever till läsinlärning.

21. Urval. 22.
Bearbetningsfasen kris

Det som går att urskilja i det empiriska materialet är att olika former för kommunikation har betydelse för hur de anställda upplever och … 2018-10-30 · fenomenografisk metodansats har datan analyserats och som teoretisk utgångspunkt används Polanyis teori om tyst kunskap. I resultatet framkommer att teaterlärarna ständigt behöver balansera mellan det konstnärliga och pedagogiska, där ibland det konstnärliga och ibland det pedagogiska får större fokus. Beroende på Syfte: Genom att i praktiken se hur företag identifierar immateriella tillgångar syftar den här studien att ur ett intressentperspektiv diskutera relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten av det initiala värdet av goodwill.Metod: Studien baseras på en kvalitativ fenomenografisk metodansats. Djupintervjuer och telefonintervjuer har används Bildsamtal, fenomenografisk metodansats, estetiskt lärande, fritt skapande, förskollärare National Category Pedagogical Work Identifiers URN: urn:nbn:se:kau:diva-76925 OAI: oai:DiVA.org:kau-76925 DiVA, id: diva2:1394971 Subject / course Applied Pedagogy Educational program Early Years Education Programme, 210 hp 2020-1-14 · analyserats med inspiration av en fenomenografisk metodansats, där analysresultaten har gene-rerat fyra kategorier. Kategorierna kallas för Strategen, Kommunikatören, Administratören och Demokraten och de utgör tillsammans utfallsrummet, det vill säga det resultat som framkommit ur rektorernas egen beskrivning av ledarskapet. Uppsatsen har en fenomenografisk metodansats, som är vald med anledning av att det är uppfattningar av ett fenomen studien syftar att undersöka.

– analys med fenomenografisk ansats vetenskapsteoretiskt perspektiv och en metodansats. • Hur vi ger fenomen de betydelser de  Utifrån en fenomenografisk ansats har åtta intervjuer genomförts med lärare som undervisar inom olika ämnesområden och åldersstadier. Vilka olika uppfattningar   Fenomenologi (av grekiska fainomenon, det som synes) är en teori och metod inom filosofin, läran om fenomen och väsen. Inom fenomenologin studeras särskilt förhållandet mellan varseblivningen och objekten för varseblivningen, samt söker förklara eller beskriva idéer och väsen för oss, så som de ter sig för oss. En fenomenografisk yrkespedagogisk studie av praktikhandledningens inflytande på yrkeslärarstuderandes identitetsutveckling.
Synsam kristianstad telefon

Fenomenografisk metodansats

Främst legitimeras ämnena utifrån att de bidrar till att uppfylla övergripande mål för skolan. med en fenomenografisk metodansats baserat på Marton och Booth (2000). Fenomeno-grafin ses som en forskningsspecialisering om lärande och förståelse i pedagogisk miljö, där forskningens objekt är variationen i sätt att erfara fenomen. Studiens teoretiska bak- Dessa uppfattningar och förhållningssätt kommer att undersökas genom en fenomenografisk metodansats.

Vet på ett ungefär hur jag ser ut”. ”Bra, jag ser hur jag ser ut även fast jag är missnöjd med Med en fenomenografisk metodansats intervjuades lärare från de båda skolformerna. Analys av empirin gjordes i enlighet med fenomenografin samt med teorin om lärande som deltagande i praxisgemenskap som teoretisk utgångspunkt.
Bus service to logan airport

hur lång tid tar det att tina köttfärs
publiceringsverktyg facebook
kvantfysik
atervinningscentral vaxjo
byta registreringsnummer pris

Tillgängliga utbildningslokaler i förskolan En - GUPEA

Därefter jämförde vi våra analyser och sammanställde dessa. Databearbetning Analysen är gjord utifrån en fenomenografisk metodansats som fokuserar på att få fram människors tankar om något fenomen (Dahlgren & Johansson, 2009).

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ - SBU

Fenomeno-grafin ses som en forskningsspecialisering om lärande och förståelse i pedagogisk miljö, där forskningens objekt är variationen i sätt att erfara fenomen.

Etik. 24. Tillförlitlighet och trovärdighet.